Skola

Kr jum skola atkl jas v rda vispla akaj noz m St sti sniedz simtprocent gu iesp ju atgriezties fizkult ras stund s ar tautas bumbu, gran tas me anu un meite u rbtuv m, atsaukt atmi rstniec bas augu v k anu, vasaras darbus bie u lauk vai t s izj tas, ka tev ir blats vai val ta un l dz ar to iesp ja tikt pie importa bot m, d insiem vai kubika rubika, bet cit diKr jum skola atkl jas v rda vispla akaj noz m St sti sniedz simtprocent gu iesp ju atgriezties fizkult ras stund s ar tautas bumbu, gran tas me anu un meite u rbtuv m, atsaukt atmi rstniec bas augu v k anu, vasaras darbus bie u lauk vai t s izj tas, ka tev ir blats vai val ta un l dz ar to iesp ja tikt pie importa bot m, d insiem vai kubika rubika, bet cit di t ir ar skola, kur caur att lotaj m attiec b m, re lij m un notikumiem izzin t sevi, savu laiku un pasauli sev apk rt.Kr jum apkopoti st sti Pagarin t dienas grupa , Rudenss kross , Motociklu vasara , 13 m ne a alga , Sieri , GDA , S rtais , Biet , Neliet gi v rdu valk t , Kubiks rubiks un citi Atsevi i darbi iepriek public ti pres , bet liel k da a no se padsmit st stiem, kas tapu i aptuveni p d jo tr s gadu laik , klaj n k pirmo reizi St sti rakstnieka tuv kiem un t l kiem vienaud iem liks atmin ties kr juma virsrakst likto vietu skolu.
Skola Kr jum skola atkl jas v rda vispla akaj noz m St sti sniedz simtprocent gu iesp ju atgriezties fizkult ras stund s ar tautas bumbu gran tas me anu un meite u rbtuv m atsaukt atmi rstniec bas augu v

 • Title: Skola
 • Author: Pauls Bankovskis
 • ISBN: null
 • Page: 436
 • Format: None
 • Skoal Official Site Official Website for Skoal Smokeless Tobacco Website limited to eligible tobacco consumers years of age or older. SKOLA Official Site English language school in central London for Children, kids, teens, juniors and adult English courses Summer All Year years experience Combines English with excursions, activities and sports. YBS Skola YouTube YBS Skola Skola Skola Ft Baby Girl YouTube Oct , Our new desktop experience was built to be your music destination Listen to official albums . kola Wiktionary Apr , Czech schoolschool Definition from Wiktionary, the free dictionary Skola Home Facebook Skola likes Een online platform voor leerkrachten en leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs. Skola Toys Wooden Learning Educational Toys for Children Buy wooden learning toys for children in early years focused on playful learning journeys in Maths, Language, Environment, Cognition, Dexterity, Culture . Skola Home Facebook Skola likes Somos una empresa tecnolgica, la cual busca acercar a profesores, administrativos, padres y alumnos al uso de las TICs Izgl t ba s t mek a vietnes p rzinis ir R gas domes Izgl t bas, kult ras un sporta departaments, elektronisk pasta adrese iksd riga Inform jam, ka aj vietn tiek izmantotas s kdatnes ang u val cookies. Skole Skole Ukrainian is a town in Lviv Oblast of Ukraine.It is the administrative center of Skole Raion.Population , est.

  • [PDF] Download ☆ Skola | by ç Pauls Bankovskis
   436 Pauls Bankovskis
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Skola | by ç Pauls Bankovskis
   Posted by:Pauls Bankovskis
   Published :2018-07-18T04:48:27+00:00

  About the Author

  Pauls Bankovskis

  Pauls Bankovskis ir latvie u rakstnieks un urn lists.Pauls Bankovskis dzimis 1973 gad C s s, l dz etru gadu vecumam dz vojis L gatn , p c k Siguld m c jies Siguldas asto gad gaj v l k devi gad gaj skol P c t s beig anas m c jies R gas Lieti s m kslas vidusskol RLMV m ksliniecisk s stikla apstr des noda P c RLMV beig anas stud jis Latvijas Universit tes V stures un filozofijas fakult tes filozofijas noda.Studiju laik k r tata autors s cis str d t laikrakstos Literat ra un M ksla un Labr t , v l k ar urn l R gas Laiks 1996 gad s cis str d t laikrakst Diena bijis urn lists, v l k pielikuma Izklaide , rubrikas Gr matas redaktors, kop 2001 gada laikraksta Diena interneta versijas Diena redaktors.Kop 2006 gada gr matu apg da Liepnieks un R tups direktors un urn la R gas Laiks l dzstr dnieks Str d jis urn la Ir redakcij , kop 2011 gada str d rekl mas a ent r TBWA Latvija.Pirm s liter r s publik cijas 1993 gad.Divreiz godalgots urn la Karogs un Raimonda Gerkena rom nu konkurs 1996 gad par rom nu Laiku gr mata , 2002 gad par rom nu Misters Latvija Par gr matu Mazgalv i sp l m j s 2008 gad sa mis J a Baltvilka balvu.2009 gad par filmas Klucis nepareizais latvietis scen riju sa mis balvu Lielais Kristaps.

  393 Comment

  • Linda said:
   Oct 17, 2018 - 04:48 AM

   Dažas atziņas:1) Es neesmu diža sēņu ēdāja, bet ļoti sagribējās uzkāpt uz nedaudz čīkstoša velosipēda un aizmīties uz mežu pasēņot. 2) Pašlaik jūtos apjukusi, kādēļ arī man nav kis, kis, mjau pieredzes.3) Pagarināto dienas grupu līdz šim biju dzirdējusi tikai audio versijā - elektroniskās mūzikas komponista Oyaarss izpildījumā. Joprojām lauzu galvu, kā jūtos par to, ka audioversijā stāsts ir nozīmīgi apgraizīts. Jebkurā gadījumā - audio man labāk iet [...]

  • Marta said:
   Oct 17, 2018 - 04:48 AM

   daži ir diezgan burvīgi, citi, savukārt, ne tik ļoti burvīgi stāsti par skolām. Skolām tad un, lai cik ļoti tas neizklausītos dīvaini, jā, arī skolām tagad. jo dažās viss ir palicis tik ļoti pa vecam, lai gan valsts ir spērusi krietnu soli uz priekšu.

  • Elīna Jurberga said:
   Oct 17, 2018 - 04:48 AM

   man ļoti patika emocijas, kādas Bankovska stāsti par skolas un ne-skolas laikiem manī radīja. daži stāsti bija tik precīzi, ka likās tajos ietverta manis pašas pieredze, vai vismaz fantāzija par kādiem notikumiem. Bankovskis bija asprātīgs, es smējos un atceroties Brigadirsu jāsmej vēl.

  • Una said:
   Oct 17, 2018 - 04:48 AM

   Es izlasīju grāmatu ''Skola''. To ir sarakstījis Cēsīs dzimušais latviešu rakstnieks un žurnālists Pauls Bankovskis. ''Skola" ir stāstu krājums. Šī grāmata ir aktuāla skolnieku un īpaši pieaugušo vidū, jo, manuprāt, šī grāmata ir lielisks atgādinājums par skolā piedzīvoto. Darbība notika vairākās vietās, bet vairums skolā.Kā jau iepriekš minēju, grāmatā ir apkopoti vairāki stāsti, no kuriem vairums ir saistīti ar skolu. Man bija interesanti lasīt aprakst [...]

  • Lilija said:
   Oct 17, 2018 - 04:48 AM

   Grāmata, kuru var lasīt dažādi pēc noskaņojuma - gremdēties puspateikto frāžu daudzšķautņainībā vai skolnieka bezrūpību atceroties smieties par komiskajām situācijām no mazpilsētas skolas puikas dzīves (mājturības stundās pamatskolas zēni no elektromotoru spoļu drātīm tina nameja gredzenus).Skolnieku stāsti ir mīļi un mazliet naivi savā vienkāršībā, tomēr mani dažbrīd kaitināja "Skolas" pēdējā nodaļa "Skola", kas kā, šķiet, noklusēts aizvainojums m [...]

  • Zenta said:
   Oct 17, 2018 - 04:48 AM

   Stāstu krājums, kas ieved padomju laiku skolas sistēmā un tā laika cilvēku prātos. Stāsti ir aizraujoši, brīžiem sasmīdinoši un skumji. Valodā bieži parādās rusifismi, kas pat mirkli lika padomāt, ko tas nozīmē. Kopumā lasījās raiti, bet noteikti daudz ko neizpratu līdz galam, jo, kā saka, esmu no citas paaudzes.

  • Mairita (Marii grāmatplaukts) said:
   Oct 17, 2018 - 04:48 AM

   Lasīju 2008. gadā un tad stāsti likās tik tuvi (1980. gadi, skolas ikdiena; uzdzina nostaļģiju, ko jaunāka paaudze vienkārši nesapratīs), ka ieliku 5 zvaigznes. Tagad droši vien liktu mazāk, tāpēc lai iet 4.

  Leave a Reply